Ga door naar de website-inhoud

Officiële website KVC Jong Lede - 4de Nationale A

Ethiek + afspraken

Panathlon signed

1.ETHIEK VAN HET KIND:

1.1. Positieve waarden nastreven:

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen en succes en plezier te ervaren, net als mislukking en frustratie, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

1.2. Steun verwelkomen :

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

1.3. Discriminatie bannen :

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatmaturen, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

1.4.Kinderen beschermen :

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

1.5.Rechten van het kind in de sport :

Alle kinderen hebben het recht :

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden 

2. AFSPRAKEN OUDERS EN SPELERS:

2.1. Afspraken voor Spelers:

 • Elke speler is 10 min voor aanvang van de training in de kleedkamer. Blijft er rustig zitten en loopt niet buiten. Spelers blijven in de kleedkamer tot de trainers binnenkomen.
 • Spelers die te laat op training of niet op training aanwezig kunnen zijn, verwittigen de trainer telefonisch en niet via sms.Dit geldt ook voor op wedstrijden.
 • Indien de speler niet op training is, zonder verwittigen zal deze speler niet geselecteerd worden voor de wedstrijd in het weekend.
 • Indien de speler te laat is op de afspraak voor de wedstrijd, zal deze speler op de bank beginnen.Het uur van de trainer is het juiste uur en niet het uur van speler of ouders.
 • Elke speler is verplicht van douchen zowel na training als na match. (badslippers verplicht).
 • Alle spelers verlaten zowel na de training als na de match in groep de kleedkamers.
 • Trainers worden aangesproken met trainer en niet met hun voornaam.
 • Trainers en jeugdcoördinatoren worden steeds begroet met een handdruk.
 • Alle spelers trainen in de kledij van de club. Wie dit niet doet, zal niet mee trainen.
 • Alle spelers komen naar de wedstrijd in uitgangstraining en polo. Wie dit niet doet, zal die match niet spelen.
 • Spelers die de training (alsook techniek-loop training) verstoren, zullen één wedstrijd niet geselecteerd worden.
 • Spelers trainen en spelen steeds met propere voetbalschoenen.

Indien deze afspraken niet worden nageleefd, zullen de trainers in samenspraak met de jeugdcoördinatoren de speler disciplinair schorsen.

 2.2. Afspraken voor Ouders:

 • Kleedkamers zijn voor alle ouders verboden terrein, zowel op training als op wedstrijd. (voor u7 is 1 ouder toegelaten per speler na de training of wedstrijd).
 • De trainer is de enigste persoon die coacht zowel op training als op wedstrijd.
 • Alleen de trainer beslist op welke positie de speler speelt. Suggesties zijn NIET welkom.
 • De indeling van de groepen provinciaal en bijzonder provinciaal is het werk van de trainer en deze zal niet op zijn beslissing terug komen tot de volgende evaluatie.
 • Elke ouder is supporter van zijn ploeg d.w.z. dat er geen negatieve commentaar geuit wordt op medespelers en trainers. Enkel positieve commentaar moedigen we aan.
 • Tijdens de wedstrijd wordt er ook geen kritiek geuit aan het adres van de scheidsrechter. Deze mensen doen ook hun best.
 • Indien er ouders niet tevreden zijn over genomen beslissingen van de trainer tijdens een wedstrijd, zal de trainer geen uitleg geven na de wedstrijd. De trainer zal er de nodige tijd voor uit trekken voor of na een training indien hij dit nodig vindt. Voor of na elke wedstrijd zal de trainer nooit uitleg geven over het sportieve.
 • Indien ouders problemen hebben over bepaalde zaken of opmerkingen hebben, kunnen zij steeds terecht bij de jeugdcoördinatoren Stijn, Bart, Kenneth en Jan enkel in de week op afspraak. Tijdens de weekends worden er geen gesprekken gevoerd.

 

3. REGLEMENT:

 • Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties.
 • Toon positieve belangstelling.
 • Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag.
 • Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken.
 • Help je kind om vertrouwen op te bouwen.
 • Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau.
 • Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk.
 • Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking.
 • Applaudisseer voor goed spel, zowel voor dat van jouw kind als voor dat  andere kinderen.
 • Blijf positief, ook na verlies.
 • Laat je waardering voor de trainer blijken door je niet te mengen in de opstelling, speelwijze en coaching.
 • Breng een gezond evenwicht aan tussen de sporteisen en de behoeften van je kind zijn studies.
 • Er wordt niet gerookt in de kantine, overdrijf ook niet met alcohol.
 • Toon RESPECT voor ieders handicap, huidskleur, ras of religie!
 • Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen en/of wedstrijden te verbieden.
 • Engageer jezelf bij clubactiviteiten zoals eetfestijnen, tornooien en wedstrijden van de eerste ploeg.
 • Zorg ervoor dat je kind op tijd komt op de club.
 • Haal je kind tijdig af op de club.
 • Sportieve mislukkelingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
 • Geef het goede voorbeeld!